กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
- ประเภทรับสมัครตรงผ่าน (Admission) กลาง

คุณสมบัติ :รับสมัครจากนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

รับสมัครทั่วประเทศผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ./สทส)
กำหนดการรับสมัคร :เป็นไปตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

- ประเภทโควต้าความสามารถทางวิชาการ

คุณสมบัติ :รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ(ไม่รับเทียบเท่ากศน./ปวช) เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปทุกสาขา
รับสมัคร :ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
การรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร :พฤศจิกายน – ธันวาคม

- ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติ :รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
(ไม่ รับเทียบเท่า กศน./ปวช) เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป แต่ต้องมีความสามารถดีเด่นในด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ไทย-สากล และการละคร ด้านศิลปะ ด้านกีฬา
รับสมัคร :ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
การรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร :พฤศจิกายน - ธันวาคม

- ประเภทโควต้าเพชรสุนันทา

คุณสมบัติ :รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
(ไม่รับเทียบเท่า กศน./ปวช) โดยคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75
รับสมัคร :ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
การ รับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร :พฤศจิกายน - ธันวาคม

- ประเภทสอบสมัครคัดเลือกรับตรง

คุณสมบัติ :รับสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รับสมัครทั่วประเทศโดยการสอบแข่งขันทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
รับสมัคร :ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร :รอบที่ 1 พฤศจิกายน – ธันวาคม
รอบที่ 2 กุมภาพันธ์ – มีนาคม