การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
(ECE3503)

เรื่อง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (Learning and Experience Process for Young Children) เป็นตำราที่ให้นักศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัยใช้ประกอบการเรียนในชุดวิชาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (Learning Management for Early childhood) ECE 3701   โดยได้แบ่งเนื้อหาการเรียนการสอนไว้  8 บท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บทที่ 1 บทนำ (พัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย)  บทที่ 2 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย บทที่ 3 การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย บทที่ 4 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ บทที่ 5 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บทที่ 6 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย บทที่ 7 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย และบทที่ 8 การประเมินผลพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

                  เนื้อหาที่ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงขึ้นในเอกสารฉบับนี้มุ่งหวังให้เป็นพื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูปฐมวัย