การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
(ECE3701)

ชุดวิชาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  เป็นชุดวิชาหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชุดวิชากลุ่มการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย  ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2551  จุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนชุดวิชานี้คือ  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ปฐมวัย ธรรมชาติ พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้  จัดสถานที่พัฒนาเด็กเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถจัดดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ 3 ด้าน คือ  ด้านสาระ  ด้านการถ่ายโยง  และด้านความสามารถ/คุณลักษณะ  สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้กำหนดไว้ 3 คุณลักษณะคือ  กิจกรรมด้านทฤษฎี  กิจกรรมด้านปฏิบัติ  และกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง