การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย
(การบริหาร ปฐมวัย)

ชุดวิชาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   เป็นชุดวิชาหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มการบริหารจัดการการศึกษา

ปฐมวัย ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  พุทธศักราช  2546  (5 ปี)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอน ชุดวิชานี้ คือการพัฒนาผู้เรียน โดยการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง  โดยการผสมผสานภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้  มีทักษะและความรู้เฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย  ให้เป็นครูดี ครูเก่ง และคนเก่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย  และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย

                การพัฒนาชุดวิชาการบริการจัดการการศึกษาปฐมวัย ได้กำหนเป้าหมายของการเรียนรู้ไว้ 3 ด้าน คือ ด้านสาระ ด้านการถ่ายโยง และด้านความสามารถ คุณลักษณะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 3 ลักษณะคือ กิจกรรมด้านทฤษฎี กิจกรรมด้านการปฏิบัติ และกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง

                การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Student – Centered) โดยอาศัยการเรียนรู้ รูปแบบคือการเรียนรู้ โดยการสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และการเรียนรู้จากโครงการซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นผลทำให้ผู้เรียนได้ค้นหาและสร้างองค์ความรู้ ทักษะและความทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเรียนรู้จากทีม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ เป็นครูดี ครูเก่ง และคนเก่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีทักษะและความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย