สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
(สื่อ)

      ชุดวิชาสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นชุดวิชาหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชุดวิชานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตพุทธศักราช 2546  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนชุดวิชานี้คือ  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและการผสมผสานภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถเป็นผู้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ

       การพัฒนาชุดวิชาสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนี้  ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้  3  ด้าน  คือ ด้านสาระ ด้านการถ่ายโยง และด้านความสามารถ/คุณลักษณะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมด้านทฤษฎี กิจกรรมด้านการปฏิบัติ และกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง

      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student - centered) โดยอาศัยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ คือการเรียนรู้โดยสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และการเรียนรู้จากโครงการ ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นผลทำให้ผู้เรียนได้ค้นหาและสร้างองค์ความรู้ ทักษะและความรู้เฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย โดยการวางแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้