การศึกษาปฐมวัย
(-)

ชุดวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นชุดวิชาหนึ่งในกลุ่มพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ คือ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญา แนวคิดและรูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งคิด วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปรัชญา และแนวคิดของนักการศึกษาปฐมวัย  รู้และเข้าใจความต้องการและการเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัย สามารถสังเกตและเข้าใจพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กปฐมวัย

การเรียนการสอน  เน้นการออกแบบเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดรูปแบบ การเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้จากโครงงาน  การเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบใช้กรณี การเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การเรียนเรียนรู้แบบนอกสถานที่ และการเรียนแบบรายงาน