ปริญญาตรี

 • ในชุดวิชานี้นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัยและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย สามารถเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก และได้ฝึกวิเคราะห์บริบทและจุดเน้นของแนวคิดใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำมาปรับใช้กับสภาพสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งได้ทดลองออกแบบ  สร้าง  ใช้ประเมินและปรับปรุง    แก้ไขนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย  นักศึกษาจะได้รับการฝึกค้นคว้าหาความรู้  การออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทั้งที่เป็นงานรายบุคคลและงานกลุ่มซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการยอมรับและเห็นคุณค่าของผู้อื่น  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   
 • ชุดวิชาการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   เป็นชุดวิชาหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  พุทธศักราช  2552 (5ปี)มีจุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอน คือ การพัฒนาผู้เรียน โดยการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ มีทักษะและความรู้เฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย ให้เป็นครูดี ครูเก่ง และคนเก่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย

                 

 • เรื่อง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (Learning and Experience Process for Young Children) เป็นตำราที่ให้นักศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัยใช้ประกอบการเรียนในชุดวิชาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (Learning Management for Early childhood) ECE 3701   โดยได้แบ่งเนื้อหาการเรียนการสอนไว้  8 บท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บทที่ 1 บทนำ (พัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย)  บทที่ 2 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย บทที่ 3 การจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย บทที่ 4 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ บทที่ 5 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บทที่ 6 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย บทที่ 7 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย และบทที่ 8 การประเมินผลพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

                    เนื้อหาที่ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงขึ้นในเอกสารฉบับนี้มุ่งหวังให้เป็นพื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูปฐมวัย

 • ชุดวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นชุดวิชาหนึ่งในกลุ่มพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัย และการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ คือ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญา แนวคิดและรูปแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งคิด วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปรัชญา และแนวคิดของนักการศึกษาปฐมวัย  รู้และเข้าใจความต้องการและการเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัย สามารถสังเกตและเข้าใจพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กปฐมวัย

  การเรียนการสอน  เน้นการออกแบบเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดรูปแบบ การเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้การเรียนรู้จากโครงงาน  การเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบใช้กรณี การเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การเรียนเรียนรู้แบบนอกสถานที่ และการเรียนแบบรายงาน

 •       ชุดวิชาสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นชุดวิชาหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชุดวิชานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตพุทธศักราช 2546  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนชุดวิชานี้คือ  การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและการผสมผสานภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถเป็นผู้พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ

         การพัฒนาชุดวิชาสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนี้  ได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้  3  ด้าน  คือ ด้านสาระ ด้านการถ่ายโยง และด้านความสามารถ/คุณลักษณะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมด้านทฤษฎี กิจกรรมด้านการปฏิบัติ และกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง

        การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดวิชานี้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student - centered) โดยอาศัยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ คือการเรียนรู้โดยสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และการเรียนรู้จากโครงการ ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นผลทำให้ผู้เรียนได้ค้นหาและสร้างองค์ความรู้ ทักษะและความรู้เฉพาะทางการศึกษาปฐมวัย โดยการวางแผนการเรียนให้ผู้เรียนได้