You are not logged in. (Login)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์


อ.ภาวิณี

อ.ภาวิณี โฆมานะสิน

Skip Main MenuSkip คุณภาพชีวิตSkip Course categories

การศึกษาปฐมวัย

ข่าวและประกาศ

Picture of ภาวิณี โฆมานะสิน
วิชาสุขศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
by ภาวิณี โฆมานะสิน - Thursday, 29 January 2015, 09:22 AM
 

ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลในหนังสือและเอกสารต่างๆที่ครูแนะนำบ้างนะคะ

Picture of ภาวิณี โฆมานะสิน
สุขศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
by ภาวิณี โฆมานะสิน - Tuesday, 20 January 2015, 03:57 PM
 

ขอต้อนรับนักศึกษาปี 1เข้าสู่ภาคเรียนที่ 2/2557 วิชานี้นักศึกษาจะต้องเข้าเว็ปไซด์ เพื่อส่งงานทุกครั้งนะคะ ดูที่วัตถุประสงค์ของวิชานี้ในรายละเอียดของวิชา ถ้านักศึกษาตอบได้ อธิบายได้ในแต่ละหัวข้อ พร้อมส่งงานที่มีคุณภาพดี และมาเรียนทุกครั้ง นักศึกษาจะได้เกรด A ค่ะ ขอให้โชคดี ได้ A ทุกคนนะคะ

นักศึกษาลองอ่านเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยนะคะ(มุมขวาบน)

Picture of ภาวิณี โฆมานะสิน
รายวิชาในภาคเรียนที่ 2/2557
by ภาวิณี โฆมานะสิน - Tuesday, 20 January 2015, 09:24 AM
 

ECE1404

สุขศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                                     Health Education  for Early Childhood

               

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็กปฐมวัย  ความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย  เวชภัณฑ์  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสำหรับเด็กปฐมวัย

  คำอธิบายรายวิชา       

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและขอบข่ายของสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็กภาวะสุขภาพและความผิดปกติทางสุขภาพในวัย 0 -6 ปี การให้บริการและการแก้ปัญหาสุขภาพในโรงเรียน สุขอนามัยในโรงเรียน ความปลอดภัยในบ้าน โรงเรียน และชุมชน ลักษณะของอุบัติภัยและการป้องกันตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสำหรับเด็กปฐมวัย เวชภัณฑ์ในบ้านและโรงเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย

ECE3504 

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำงานของสมองและระบบประสาท หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมองและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของสมองและระบบประสาท หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมองและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานสมองของเด็กปฐมวัย กิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัยกับการพัฒนาสมอง การจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการทำงานสมองของเด็กปฐมวัย


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Today Saturday, 31 January 31
Skip Side BarSkip ครอบครัวSkip เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ