pic_book

บรรณาธิการ

pdfวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

bulletวัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

2. เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

bulletที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เลี้ยววาริณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

bulletบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

bulletกองบรรณาธิการ

   

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์

จุฬาล งกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ

<

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์รจนา จันทราสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

bulletคณะกรรมการประเมินบทความ

   

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

bulletกองการจัดการ

นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ นางสาวขนิษฐา พลับแก้ว

นายจเร นาคทองอินทร์ นายวุฒิกร มะลิคง

นางสาวพรพิมล เรืองปราชญ์ นางสาวสาวิตรี ศรีคง

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร นางสาวณาฐวดี พุทธวงค์

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ นางสาวอรวรรณ ยิ้มถนอม

นางสาวณัฐชา วัฒนประภา

bulletกำหนดการเผยแพร่

ปีละ 1 ฉบับ (ธันวาคม)

bulletเจ้าของวารสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

bulletสำนักงาน

ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2160 1344-5, โทรสาร 0 2160 1341 www.rdi.ssru.ac.th

bulletพิมพ์ที่

พลัฏฐกรการพิมพ์ 7/18 หมู่ 7 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี 11130 โทร. 0 2883 7564, 089 116 7644, 085 345 0438

Copyright © SSRU Suan Sunandha Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300.