มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก - ประกาศการประกวดคําขวัญ อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำเพื่อปวงชน : A Leading Quality University for All

home

ประกาศการประกวดคําขวัญ อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา


โดยกําหนดเงื่อนไขการประกวดดังนี้
     1. ประเภทอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          1.1 ให้เขียนคําขวัญที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงความพิเศษและความโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจใน  อัตลักษณ์นักศึกษา โดยมีคําว่า “เป็นนักปฏิบัติ” “มีจิตสาธารณะ” และ “เชี่ยวชาญการสื่อสาร” อยู่ในคําขวัญ เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ต่อไป
          1.2 เป็นลักษณะคําขวัญ ถ้อยคําคล้องจองกัน จํานวนคําไม่ควรเกิน 20 คํา
 อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

      นิยามของคําสําคัญ อัตลักษณ์
      เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชํานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง
      จิตสาธารณะ หมายถึง เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทําความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
      เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมาย ถึง บัณฑิตที่มีความชํานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม

     2. ประเภทเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          2.1 ให้เขียนคําขวัญที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงความพิเศษและความโดดเด่นที่น่า ภาคภูมิใจใน เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคําว่า “เน้นความเป็นวัง” และ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” อยู่ใน คําขวัญ เพื่อร่วมรณรงค์ให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
          2.2 เป็นลักษณะคําขวัญ ถ้อยคําคล้องจองกัน จํานวนคําไม่ควรเกิน 20 คํา
          เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย

     นิยามคําสําคัญ เอกลักษณ์
           เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา โดยได้อนุรักษ์ บูรณะตําหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน จัดเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่างๆ อาทิ นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ อาหารชาววังและงานฝีมือต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
           เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมาย ถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกทันสมัย นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้ามารับบริการและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา


เงื่อนไขการส่งผลงาน

1. นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและผู้ที่สนใจ
2. การส่งผลงานได้ 1 หรือ 2 ประเภทผลงาน
3. กําหนดระยะเวลาในการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2556
4. ประกาศผลการประกวด วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  www.ssru.ac.th
5. สามารถส่งผลงานได้ที่
     5.1 กล่องรับคําขวัญ ณ จุดบริการ one stop service ของทุกหน่วยงาน
     5.2 กองนโยบายและแผน อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 4
     5.3 e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     5.4 โทรสาร 02-160-1038
     5.5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองนโยบายและแผน โทรศัพท์หมายเลข 02-160-1073-4

การตัดสินผลการประกวดคําขวัญ

1. ผลโหวต ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.ssru.ac.th
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ดําเนินการลงคะแนน คัดเลือกคําขวัญู

มูลค่ารางวัล

1. ประเภทอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

-----------------------------------------------------