มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก - กำหนดการรับสมัคร มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำเพื่อปวงชน : A Leading Quality University for All

home

กำหนดการรับสมัคร

- ประเภทรับสมัครตรงผ่าน (Admission) กลาง
  คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  รับสมัครทั่วประเทศผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ./สทส)
กำหนดการรับสมัคร : เป็นไปตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
 
- ประเภทโควต้าความสามารถทางวิชาการ
  คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ(ไม่รับเทียบเท่ากศน./ปวช) เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไปทุกสาขา
รับสมัคร : ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
การรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร : พฤศจิกายน – ธันวาคม
 
- ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษ
  คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
(ไม่รับเทียบเท่า กศน./ปวช) เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป แต่ต้องมีความสามารถดีเด่นในด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ไทย-สากล และการละคร ด้านศิลปะ ด้านกีฬา
รับสมัคร : ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
การรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร : พฤศจิกายน - ธันวาคม
 
- ประเภทโควต้าเพชรสุนันทา
  คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
(ไม่รับเทียบเท่า กศน./ปวช) โดยคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75
รับสมัคร : ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
การรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร : พฤศจิกายน - ธันวาคม
 
- ประเภทสอบสมัครคัดเลือกรับตรง
  คุณสมบัติ : รับสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รับสมัครทั่วประเทศโดยการสอบแข่งขันทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
รับสมัคร : ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (http://www.ssru.ac.th หรือ http://www.rg.ssru.ac.th)
ค่าสมัคร 300 บาท ต่อ1สาขา ต่อ1ระบบการรับ
การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียม 15 บาท)
กำหนดการรับสมัคร : รอบที่ 1 พฤศจิกายน – ธันวาคม
รอบที่ 2 กุมภาพันธ์ – มีนาคม